Wijzigingen arbeidsrecht - Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
Het arbeidsrecht op de schop, november 2014
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal gefaseerd per 1 januari 2015, per 1 juli 2015 en per 1 april in werking treden.
In het kort

De WWZ wijzigt onder andere de rechtspositie van flexibele arbeidskrachten, het ontslagrecht en de werkloosheidsregelingen.
Volledig artikel

Rechtspositie flexibele arbeidskrachten
Om werknemers met een tijdelijk dienstverband op tijd duidelijkheid te geven over hun positie, geldt voor werkgevers vanaf 1 januari 2015 een aanzegplicht. Deze verplichting ziet er op dat werkgevers uiterlijk één maand voor het eindigen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst (die zes maanden of langer heeft geduurd) moet laten weten of de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet en onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dit niet of niet op tijd, dan is de werkgever schadeplichtig. De verschuldigde schadevergoeding is dan gelijk aan het loon over de periode dat de aanzegplicht is geschonden.
 
Verder is het vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk om een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of korter op te nemen. Ook zal vanaf dat moment een concurrentiebeding bij tijdelijke dienstverbanden niet meer zijn toegestaan, uitzonderingen daargelaten.

Om het onnodig gebruik van tijdelijke arbeidsovereenkomsten te verminderen wordt vanaf 1 juli 2015 de ketenregeling versoberd. Als gevolg daarvan mag een werknemer nog maar maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in een tijdsbestek van twee jaar worden aangeboden, alvorens er van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Deze 'keten' kan alleen maar worden doorbroken door de samenwerking gedurende een periode van minimaal zes maanden te staken. De mogelijkheden om van deze nieuwe ketenregeling af te wijken zijn beperkt.

Ook de mogelijkheid om met nul-urencontracten te werken wordt beperkt. Vanaf 1 januari 2015 zal het in principe alleen nog maar mogelijk zijn om gedurende de eerste zes maanden van het dienstverband contractueel uit te sluiten dat geen loon is verschuldigd over niet gewerkte uren om redenen die zijn gelegen bij de werkgever. Nadien is het loon verschuldigd over de gemiddeld gewerkte arbeidsduur, ook als er onvoldoende werk is om de oproepkracht voor alle uren in te zetten.
Vanaf 1 juli 2015 geldt er een nieuw ontslagsysteem. Bij gedwongen ontslag kan niet meer worden gekozen tussen het UWV of de kantonrechter, maar gelden er vaste ontslagprocedures. Ook is de werkgever bij beëindiging van een dienstverband van twee jaar of langer een transitievergoedingverschuldigd. Dit is ook het geval wanneer de arbeidsovereenkomst na verloop van twee jaren van rechtswege eindigt.
 
Werkloosheidsregeling
De WWZ zal de WW-periode verkorten van maximaal 38 maanden tot maximaal 24 maanden. Wel bestaat de mogelijkheid om de WW-periode nog op te rekken bij cao. De WW-periode wordt gebaseerd op het arbeidsverleden van de werknemer. Deze opbouw zal minder snel gaan dan voorheen. Verder zal bij werkloosheid eerder ander werk moeten worden geaccepteerd. Na zes maanden van werkloosheid zal alle arbeid als passend worden beschouwd. De wijzigingen voor de WW worden deels per 1 juli 2015 en deels per 1 juli 2016.
 
Het advies is dan ook om nieuw te sluiten arbeidsovereenkomst WWZ-proof te maken. Er gelden diverse overgangsregeling voor bestaande afspraken. Neem contact op met Pellicaan Advocaten voor vrijblijvend advies.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Marjolein Kruijs-Olthof

Dit artikel is geschreven door Marjolein Kruijs. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
HOME