Ontslagroutes
Welke ontslagroute moet ik als werkgever kiezen?
In Nederland spreekt men van een gesloten ontslagstelsel, slechts onder bepaalde voorwaarden kan een dienstverband eindigen. De werkgever heeft nu nog de keus om een ontslagprocedure via het UWV (opzegging) of via de kantonrechter (ontbinding) te laten lopen. Ook kunnen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen. Vanaf 1 juli 2015 geldt, afhankelijk van de reden voor ontslag, echter een vaste procedure voor gedwongen ontslag.
In het kort

Indien een werkgever overgaat tot opzegging en de werknemer daarmee instemt, moet deze instemming schriftelijk worden bevestigd. Dat kan bijvoorbeeld in een beëindigingsovereenkomst. Nieuw is dat een werknemer vanaf 1 juli 2015 een periode van twee weken heeft om zich vervolgens te bedenken. In dat geval zal de werkgever de arbeidsovereenkomst alsnog moeten opzeggen (via het UWV) of laten ontbinden (via de kantonrechter). De route is afhankelijk van de reden die voor het ontslag wordt aangevoerd.
Volledig artikel

Huidig ontslagrecht
De werkgever moet, voordat hij eenzijdig de arbeidsovereenkomst met een werknemer kan verbreken, de redelijkheid van opzegging of ontbinding laten toetsen door respectievelijk het UWV of de kantonrechter. Een werkgever is nu nog vrij om zijn ontslagroute te bepalen. Hierdoor kunnen de uitkomsten van vergelijkbare ontslagkwesties sterk van elkaar verschillen. Zo is de werkgever na een UWV procedure geen ontslagvergoeding verschuldigd, terwijl dat doorgaans bij de kantonrechter wel het geval is. Met invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal deze ongelijkheid gaan verdwijnen. Op basis van deze wet zal per 1 juli 2015 een nieuw ontslagsysteem worden ingevoerd. De WWZ schrijft dwingend voor in welke gevallen welke ontslagprocedure moet worden gevolgd als partijen er samen niet uit komen: de route via het UWV of de route via de kantonrechter.

UWV
Als de reden voor ontslag is gelegen in een bedrijfseconomische noodzaak of langdurige ziekte van de werknemer, is het UWV bevoegd om kennis te nemen van het ontslagverzoek van de werkgever. Nadat het UWV toestemming heeft verleend mag door de werkgever worden overgegaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Hierbij moet de opzegtermijn zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst, de cao of de wet, worden gerespecteerd. Als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd is de werkgever per 1 juli 2015 ook een ontslagvergoeding verschuldigd, de zogenaamde transitievergoeding.

Kantonrechter
Als er een andere reden is voor het ontslag of het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd, is per 1 juli 2015 enkel de kantonrechter bevoegd. Denk hierbij o.a. aan een ontslagverzoek wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen, werkweigering, verstoorde arbeidsverhouding, etc. Wanneer de kantonrechter overgaat tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal eveneens rekening worden gehouden met de opzegtermijn. Daarnaast is bij ontbinding een gelijke transitievergoeding verschuldigd. Als de ontbinding het gevolg is van verwijtbaar handelen van de werkgever kan de kantonrechter daar bovenop nog eens een billijke vergoeding toekennen.

Verder is nieuw dat de beslissing van zowel het UWV als de kantonrechter in hoger beroep zal kunnen worden aangevochten.

Vanwege het nieuwe ontslagsysteem per 1 juli 2015 kan het de voorkeur hebben om ontslagmaatregelen vóór of juist na de invoering daarvan te treffen. Het kan namelijk zijn dat de ontslagmaatregel in een specifiek geval aanzienlijk goedkoper is.

Graag zijn wij u behulpzaam met een advies op maat.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Marjolein Kruijs-Olthof

Dit artikel is geschreven door Marjolein Kruijs. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
ONTSLAG