Aanpassen arbeidsvoorwaarden
Mag ik de arbeidsvoorwaarden van mijn werknemers aanpassen?
Soms is een reorganisatie niet genoeg om een onderneming weer financieel gezond te krijgen. Ook kan een reorganisatie ertoe leiden dat de organisatie van de werkgever zodanig is gewijzigd dat er bijvoorbeeld andere arbeidstijden moeten worden gehanteerd. In andere gevallen ziet het er naar uit dat een werkgever bedrijfseconomisch maar tijdelijk in zwaar weer zal verkeren. In hoeverre is het dan mogelijk om in te grijpen op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers? Mogen arbeidsvoorwaarden (tijdelijk) worden gewijzigd en welke arbeidsvoorwaarden zijn dat dan?

Uitgangspunt is dat aanpassing van arbeidsvoorwaarden zoals wijzigingen in de arbeidsduur, arbeidstijden, leaseregeling, onkostenvergoedingen of het salaris in beginsel enkel kunnen worden doorgevoerd met instemming van de werknemer. In uitzonderlijke gevallen kan echter ook zonder instemming een arbeidsvoorwaarde worden aangepast. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer in de arbeidsovereenkomst het recht tot eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door de werkgever is overeengekomen ('wijzigingsbeding'). Voor al deze uitzonderlijke gevallen geldt overigens wel dat een werkgever goed moet kunnen onderbouwen dat er een zodanig zwaarwichtig belang bestaat bij de aanpassing dat de belangen van de werknemers bij handhaving van hun arbeidsvoorwaarden hiervoor moeten wijken.
Instemming werknemer
Wijzigingsbeding